DIVEEVOLUTION
Home
Courses
Trips
Equipment
Facebook Facebook Facebook
About Us
Contact Us
Gallery

หลักสูตร NAUI Master Scuba Diver

NAUI Master Scuba Diver

     เป็นหลักสูตรเพื่อเพิ่มความรู้ความเข้าใจในการดำน้ำให้มากยิ่งขึ้น เหมาะสำหรับนักดำน้ำที่ต้องการพัฒนาตนเอง ให้มีความรู้ และทักษะสูงขึ้นกว่าขั้น Advanced Scuba Diver โดยเนื้อหาในภาคทฤษฏีเกี่ยวกับการดำน้ำ เป็นเนื้อหาเดียวกันกับที่ใช้ในการสอบภาคทฤษฏีระดับ Instructor นอกจากนี้แล้วผู้เรียนจะต้องฝึกภาคปฏิบัติ โดยมีการดำน้ำในกิจกรรมต่าง ๆ กัน เพื่อเพิ่มทักษะในการดำน้ำ และการวางแผนการดำน้ำให้มากขึ้น


คุณสมบัติของผู้เรียน

-ผู้เรียนจะต้องเป็นนักดำน้ำระดับ Advanced Open Water หรือเทียบเท่า

-มีอายุ 15 ปีขึ้นไป

- มีสุขภาพแข็งแรง

หลักสูตรการเรียน

ภาคทฤษฏี: ใช้เวลาเรียนในห้องเรียนประมาณ 24 ชั่วโมง

ภาคทะเล: การฝึกภาคปฏิบัติในทะเลอย่างน้อย 8 dives

ค่าเรียน หลักสูตร Naui Master Scuba Diver

• หลักสูตร ของสถาบัน NAUI (The National Association Of Underwater Instructors) ราคา 15,000 บาท

ราคานี้รวม :

1. บัตรดำน้ำ Naui Master Scuba Diver จากสถาบัน NAUI

2. ค่าเรียนทฤษฎีในห้องเรียน

3. ค่าเรียนปฏิบัติในสระ

4. ค่าเรือสำหรับออกสอบภาคปฏิบัติในทะเล 2 วัน ทั้งหมด 8 Dive ที่พัทยา

5. อาหารกลางวัน, ของว่าง, ผลไม้พร้อมน้ำดื่ม บนเรือ 1 วัน

6. อุปกรณ์ดำน้ำ Scuba ครบชุด และค่าถังอากาศ

7. หนังสือเรียน

ราคานี้ไม่รวม : 

ค่าเดินทางไปกลับกรุงเทพฯ-พัทยา,  ค่าโรงแรมที่พัทยา

© 2018 Diveevolution. All rights reserved.
Tel: 095-935-4142 l E-mail: diveevolution@gmail.com l Follow Us On:
Facebook