DIVEEVOLUTION
Home
Courses
Trips
Equipment
Facebook Facebook Facebook
About Us
Contact Us
Gallery
       คุณจะได้เรียนรู้และฝึกฝนทักษะการช่วยเหลือผู้อื่น การปฐมพยาบาล รวมถึงวิธีการสังเกต คาดการณ์ และประเมินปัญหา พร้อมกับการป้องกัน และการจัดการแก้ไขปัญหาที่สามารถเกิดขึ้นได้ กรณีเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินต่างๆ ในการดำน้ำ และบนผิวน้ำ การให้ความช่วยเหลือ นักดำน้ำที่กำลังประสบปัญหา ให้ปลอดภัยทั้งผู้ให้และผู้รับการช่วยเหลือ การปฐมพยาบาลเบื้องตันกับนักดำน้ำ การเคลื่อนย้ายผู้ป่วย และการส่งต่อผู้ป่วยไปยังหน่วยรักษาพยาบาล

ระยะเวลาการเรียน

• การเรียนในห้องเรียน ใช้เวลาเรียนทฤษฎีในห้องเรียน 1 วัน

คุณจะได้เรียนรู้และฝึกฝนทักษะการช่วยเหลือผู้อื่น การปฐมพยาบาล รวมถึงวิธีการสังเกต คาดการณ์ และประเมินปัญหา พร้อมกับการป้องกัน และการจัดการแก้ไขปัญหาที่สามารถเกิดขึ้นได้ กรณีเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินต่างๆ ในการดำน้ำ และบนผิวน้ำ การให้ความช่วยเหลือ นักดำน้ำที่กำลังประสบปัญหา ให้ปลอดภัยทั้งผู้ให้และผู้รับการช่วยเหลือ การปฐมพยาบาลเบื้องตันกับนักดำน้ำ การเคลื่อนย้ายผู้ป่วย และการส่งต่อผู้ป่วยไปยังหน่วยรักษาพยาบาล

ระยะเวลาการเรียน แบ่งเป็น 3 ส่วน

• การเรียนในห้องเรียน ใช้เวลาเรียนทฤษฎีในห้องเรียน 1 วัน

• การเรียนและฝึกปฏิบัติในสระว่ายน้ำ ใช้เวลาเรียนและฝึกในสระว่ายน้ำ 1 วัน

• การสอบภาคปฏิบัติในทะเลที่พัทยา ใช้เวลา 2 วัน (วันเสาร์และวันอาทิตย์)

* การเรียนทุกส่วน ผู้เรียนสามารถเลือกเวลาเรียนได้ตามเวลาที่พร้อม และความสะดวกของผู้เรียน *

ค่าเรียนดำน้ำ หลักสูตร EFR & Rescue มีให้เลือก 2 สถาบัน

• หลักสูตรดำน้ำเบื้องต้น ของสถาบัน NAUI (The National Association Of Underwater Instructors) ราคา 12,000.- บาท

• หลักสูตรดำน้ำเบื้องต้น ของสถาบัน PADI (Professional Association of Diving Instructors) ราคา 14,000. บาท

ราคานี้รวม :

1. บัตรดำน้ำ Level EFR. และ บัตรดำน้ำ Level Resue จากสถาบัน NAUI หรือ สถาบัน PADI

2. เรียนและฝึกปฏิบัติในสระว่ายน้ำ (เลือกเรียนที่ ซ.พัฒนาการ 65 หมู่บ้านผาสุก หรือ สระรางบัว)

3. ค่าเรียนทฤษฎีในห้องเรียน

4. ค่าเรือสำหรับออกสอบภาคปฏิบัติในทะเล 2 วันที่พัทยา

5. อาหารกลางวัน, ของว่าง, ผลไม้พร้อมน้ำดื่ม บนเรือ 2 วัน

6. อุปกรณ์ดำน้ำ Scuba ครบชุด ใช้ระหว่างเรียนในสระว่ายน้ำ และออกสอบทะเล 2 วัน (พัทยา)

7. หนังสือเรียน

ราคานี้ไม่รวม : 

ค่าเดินทางไปกลับกรุงเทพฯ-พัทยา,  ค่าโรงแรมที่พัทยา

© 2018 Diveevolution. All rights reserved.
Tel: 095-935-4142 l E-mail: diveevolution@gmail.com l Follow Us On:
Facebook